Privacy Policy

This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their ‘Personally Identifiable Information’ (PII) is being used online. PII, as described in US privacy law and information security, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website.

Tento dokument o ochraně osobních údajů byl sestaven tak, aby vás co nejlépe informoval o tom, jak je v online prostředí zacházeno s vašimi osobními identifikačními údaji. Dle amerického Zákona o ochraně soukromí a identifikační bezpečnosti, je osobní identifikační údaj informace, která může být použita samostatně nebo spolu s dalšími informacemi k identifikaci, kontaktování nebo lokalizaci osoby, nebo k rozpoznání jedince v dalších souvislostech. Tento dokument prosím čtěte pozorně, tak abyste jasně porozuměli způsobu, jakým sbíráme, používáme, chráníme nebo jinak zpracováváme vaše osobní údaje pro účely našich webových stránek.

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?

Jaké osobní informace sbíráme od návštěvníků našeho webu, blogu, nebo aplikace?

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your email address or other details to help you with your experience.

Během objednávání nebo registraci na našich webových stránkách, můžete být požádáni o zadání vaší emailové adresy nebo jiných doplňujících údajů, abychom vám mohli být co nejvíce nápomocni.

When do we collect information?

Kdy sbíráme informace?

We collect information from you when you register on our site or enter information on our site.

Sbíráme informace během registrace na našem webu, nebo pokud vkládáte informace na naše stránky.

How do we use your information?

Jak s těmito informacemi zacházíme?

We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

Informace získané během registrace, tvorby objednávky, přihlašování k odběru novinek, surfování na našich stránkách, z odpovědí na ankety nebo marketingovou komunikaci, nebo použitím některých jiných funkcí na webu, můžeme využívat následujícími způsoby:

 • To send periodic emails regarding your order or other products and services.
 • K zasílání pravidelných emailů týkajících se vaší objednávky, nebo dalších produktů a služeb.

How do we protect your information?

Jak chráníme vaše data?

We do not use vulnerability scanning and/or scanning to PCI standards.

Vaše citlivé data nescanujeme, ani nesbíráme do PCI Standard (Peripheral Component Interconnect)

We only provide articles and information. We never ask for credit card numbers.

Našim uživatelům poskytujeme pouze články a informace. Nikdy nepožadujeme čísla kreditních karet.

We use regular Malware Scanning.

Provádíme pravidelnou antivirovou kontrolu našeho webu (Malware scanning)

Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. In addition, all sensitive/credit information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.

Vaše soukromé údaje jsou uchovávány za zabezpečenými sítěmi, ke kterým má přístup pouze omezený počet osob, disponujících právy k přístupu do takovýchto systémů, a povinných tyto informace uchovávat jako důvěrné.

We implement a variety of security measures when a user enters, submits, or accesses their information to maintain the safety of your personal information.

Během zadávání informací na náš web provádíme různá bezpečnostní opatření, tak, aby byla zajištěna co nejvyšší bezpečnost ochrany vašich osobních údajů.

All transactions are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers.

Všechny platební transakce jsou procesovány přes platební bránu, a nejsou zpracovávány ani uchovávány na našich serverech.

Do we use ‘cookies’?

Používáme „cookies“?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer’s hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the site’s or service provider’s systems to recognize your browser and capture and remember certain information. For instance, we use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart. They are also used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.

Ano. Cookies jsou malé soubory, které web nebo poskytovatel služeb přenese na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud mu to povolíte), a umožňuje tak systémům webu nebo poskytovatelům služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Používáme soubory cookie, které nám pomáhají např. pamatovat a zpracovávat položky v nákupním košíku, ale také lépe porozumět vašim preferencím na základě vašich dřívějších aktivit na našem webu, což nám umožňuje poskytovat vám lepší služby. Cookies také používáme k shromažďování souhrnných údajů o návštěvnosti a interakci webu, abychom vám v budoucnu mohli nabídnout lepší zážitky a nástroje.

We use cookies to:

Používáme cookies k:

Compile aggregate data about site traffic and site interactions in order to offer better site experiences and tools in the future. We may also use trusted third-party services that track this information on our behalf.
You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser settings. Since browser is a little different, look at your browser’s Help Menu to learn the correct way to modify your cookies.

Kompilaci souhrnných údajů o návštěvnosti a interakcích na webu pro nabídku lepších zážitků a nástrojů na webu. Můžeme také využít služby důvěryhodných třetích stran, které tyto informace sledují v našem zastoupení. Můžete si zvolit, zda chcete, aby vás váš počítač varoval při každém odeslání souboru cookie, nebo můžete odesílání těchto souborů vypnout, a to pomocí nastavení vašeho prohlížeče. Vzhledem k tomu, že každý prohlížeč je jiný, využijte možnosti Nápovědy vašeho prohlížeče ke zjištění způsobu úpravy souborů cookie.

If you turn cookies off, Some of the features that make your site experience more efficient may not function properly.It won’t affect the user’s experience that make your site experience more efficient and may not function properly.

Vypnete-li soubory cookie, některé funkce, které zefektivňují práci na webu, nemusí fungovat správně. Nemůžeme tak využít možnosti zefektivňování našeho webu ve prospěch uživatele.

Third-party disclosure

Prozrazení informací třetí straně

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable Information.

Vaše soukromé osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme s nimi, ani je jinak neposkytujeme žádným externím subjektům.

Third-party links

Odkazy třetích stran

We do not include or offer third-party products or services on our website.

Naše stránky neobsahují produkty či služby třetích stran, ani je nijak nenabízíme.

Google

Google’s advertising requirements can be summed up by Google’s Advertising Principles. They are put in place to provide a positive experience for users. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Požadavky na inzerci společnosti Google lze shrnout do Zásad inzerce společnosti Google. Jsou nastaveny tak, aby uživatelům přinášeli pozitivní zkušenost. Https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=cs

We use Google AdSense Advertising on our website.

Na našich webových stránkách používáme inzerci Google AdSense

Google, as a third-party vendor, uses cookies to serve ads on our site. Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to our users based on previous visits to our site and other sites on the Internet. Users may opt-out of the use of the DART cookie by visiting the Google Ad and Content Network privacy policy.

Společnost google jako třetí strana používá cookies k zobrazovaní reklam na našich stránkách. Nástroj cookie DART společnosti Google umožňuje zobrazování reklam našim uživatelům na základě předchozích návštěv našich stránek a dalších webů na Internetu. Uživatelé mohou zrušit používání cookie DART v sekci Zásady ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google.

We have implemented the following:

Provedli jsme následující opatření:

We, along with third-party vendors such as Google use first-party cookies (such as the Google Analytics cookies) and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) or other third-party identifiers together to compile data regarding user interactions with ad impressions and other ad service functions as they relate to our website.

Naše společnost, spolu s dodavateli třetích stran jako je např. Google, používá přímé cookies (cookie Google analytics), soubory cookie třetích stran (cookie Doubleclick), či jiné identifikátory třetích stran ke sběru údajů o interakcích uživatelů, zobrazování reklam a dalším reklamním účelům, souvisejících s našimi stránkami.

Opting out:
Users can set preferences for how Google advertises to you using the Google Ad Settings page. Alternatively, you can opt out by visiting the Network Advertising Initiative Opt Out page or by using the Google Analytics Opt Out Browser add on.

Nastavení

V nastavení reklam na Googlu si můžete zvolit, jak se vám budou reklamy zobrazovat, případně se můžete odhlásit na stránce Opt out iniciativy Network Advertising Inventory nebo pomocí prohlížeče Opt Out Browser Google Analytics.

California Online Privacy Protection Act

Kalifornský zákon o ochraně osobních údajů

CalOPPA is the first state law in the nation to require commercial websites and online services to post a privacy policy. The law’s reach stretches well beyond California to require any person or company in the United States (and conceivably the world) that operates websites collecting Personally Identifiable Information from California consumers to post a conspicuous privacy policy on its website stating exactly the information being collected and those individuals or companies with whom it is being shared. – See more at: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

CalOPPA je první státní zákon, který požaduje, aby komerční webové stránky a online služby zveřejňovaly zásady ochrany osobních údajů. Tento zákon přesahuje stát Kalifornie a požaduje, aby každá osoba nebo společnost ve Spojených státech (a pravděpodobně ve světě) provozující webové stránky a shromažďující osobní údaje spotřebitelů Kalifornie, viditelně zveřejnila na své webové stránce politiku ochrany osobních údajů a shromažďování informací, a všechny jednotlivce nebo společnosti, s nimiž tyto informace sdílí. – Další informace naleznete na adrese: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

According to CalOPPA, we agree to the following:

V návaznosti na CalOPPA souhlasíme s následujícími skutečnostmi:

Users can visit our site anonymously.

Uživatelé mohou naše stránky navštívit anonymně

Once this privacy policy is created, we will add a link to it on our home page or as a minimum, on the first significant page after entering our website.

Po vytvoření tohoto dokumentu o zásadách ochrany osobních údajů, přidáme odkaz na tento dokument na domovskou stránku našeho webu.

Our Privacy Policy link includes the word ‘Privacy’ and can easily be found on the page specified above.

Odkaz na tento dokument obsahuje slovní spojení “Ochrana soukromí”/“Privacy Policy“ a lze jej snadno nalézt na výše uvedené stránce.

You will be notified of any Privacy Policy changes:

O jakékoliv změně v dokumentu o ochraně soukromí budete informování:

 • On our Privacy Policy Page

Na naší stránce o ochraně soukromí

Can change your personal information:

Vaše osobní informace můžete kdykoliv změnit:

 • By emailing us

Pomocí emailového kontaktu naší společnosti

How does our site handle Do Not Track signals?

Jak Váš web zpracovává Do Not Track signály?

We honor Do Not Track signals and Do Not Track, plant cookies, or use advertising when a Do Not Track (DNT) browser mechanism is in place.

Ctíme Do Not Track signály a nesledujeme, nepoužíváme cookies ani reklamu pokud je v prohlížeči nastaven mechanismus DNS (Do Not Track)

Does our site allow third-party behavioral tracking?

Umožňují vaše stránky třetím stranám sledování chování uživatelů?

It’s also important to note that we do not allow third-party behavioral tracking

Ne, třetím stranám nepovolujeme sledování chování našich uživatelů.

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

Zákon o ochraně soukromí dětí v online prostředí

When it comes to the collection of personal information from children under the age of 13 years old, the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) puts parents in control. The Federal Trade Commission, United States’ consumer protection agency, enforces the COPPA Rule, which spells out what operators of websites and online services must do to protect children’s privacy and safety online.

Ve věci shromažďování osobních údajů od dětí ve věku do 13 let, ponechává Zákon o ochraně osobních údajů na internetu (COPPA) zodpovědnost na kontrole jejich rodičů.

We do not specifically market to children under the age of 13 years old.

Nezaměřujeme se na tržní politiku oslovující děti do věku 13 let.

CAN SPAM Act

CAN SPAM zákon

The CAN-SPAM Act is a law that sets the rules for commercial email, establishes requirements for commercial messages, gives recipients the right to have emails stopped from being sent to them, and spells out tough penalties for violations.

CAN SPAM zákon upravuje pravidla pro zasílání komerčních emailů, stanoví požadavky na komerční zprávy, dává příjemcům právo na volbu přijímání komerčních emailů a definuje tvrdé sankce za porušení tohoto zákona.

We collect your email address in order to:

Vaše emailové adresy sbíráme z důvodu:

 • Send information, respond to inquiries, and/or other requests or questions

Zasílání informací, získání odpovědi na dotazy, nebo jiné požadavky.


To be in accordance with CANSPAM, we agree to the following:

V souladu se zákonem CANSPAM souhlasíme s následujícím:

 • Not use false or misleading subjects or email addresses.

Nepoužíváme matoucí/zavádějící předměty nebo adresy v emailové komunikaci.

 • Identify the message as an advertisement in some reasonable way.

Odpovídajícím způsobem označujeme zprávu jako reklamu.

 • Include the physical address of our business or site headquarters.

Pravdivě informujeme o fyzické adrese sídla naší společnosti.

 • Monitor third-party email marketing services for compliance, if one is used.

V případě využití služeb třetí strany pro účely emailové marketingové služby monitorujeme dodržování výše uvedených zákonů.

 • Honor opt-out/unsubscribe requests quickly.

Žádosti o odhlášení vyřizujeme neprodleně.

 • Allow users to unsubscribe by using the link at the bottom of each email.

Umožňujeme uživatelům odhlášení pomocí odkazu na konci každého emailu.

If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, you can email us at

Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit z odběru emailů, zašlete nám email s touto informací.

 • Follow the instructions at the bottom of each email.

and we will promptly remove you from ALL correspondence.

Postupujte podle pokynů v dolní části každého emailu a následně bude vaše emailová adresa neprodleně odstraněna ze seznamu pro zasílání korespondence.

Contacting Us

Kontaktujte nás

If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the information below.

V případě, že máte jakékoliv otázky související s ochranou osobních údajů, kontaktujte nás.

miomove.com
Company name: miomove s.r.o.
VAT number: 04437365

Office:
Osvobození 288
76321 Slavičín
Czech Republic
email: hello@miomove.com

Last Edited on 2017-04-10